Haki DEMİR tarafından yazılmış tüm yazılar

CAMİNİN MÜESSESELEŞTİRİLMESİ PROJESİ

CAMİNİN MÜESSESELEŞTİRİLMESİ PROJESİ

CAMİ-CEMİYET-HAYAT TASAVVURU

*İslam şehrinin merkezi camidir
“Şehir merkezi” tabiri, bir müddetten beri işyerlerinin yoğunlaştığı nokta olarak anlaşılmaya, şehirlerde bu anlayışa göre kurulmaya başlandı. Osmanlıdaki şehir planlaması, “cami-i kebir”i yani ulu camii merkez alırdı ki bu tatbikat Medine’deki Mescid-i Nebevi ile mutabıktı.
Şehrin merkezinde ne olduğu ile ilgili ve sınırlı bir meseleden bahsetmiyoruz, şehir anlayışının merkezinde ne olduğunu izah etmeye çalışıyoruz. İslami hayatın merkezi ubudiyettir, öyleyse İslam şehrinin merkezi camidir.
Ulu caminin şehir merkezinde olması, mekan haritasıyla sınırlı bir mesele değil, caminin hayatın merkezi olmasıyla ilgili bir bahistir. İslam cemiyeti, günde beş vakit camide cem olur ve oradan tekrar hayata döner. İslam cemiyetinde hayat, cami ekseninde deveran eder.
Cami, İslam cemiyet ve şehrinde, sadece namaz kılınacak bir mekan tertibi değil, içtimai meselelerin istişare edileceği, kararların ve tedbirlerin alınacağı, tatbikatın oradan başlayacağı içtimai karargahtır.
CAMİNİN MÜESSESELEŞTİRİLMESİ PROJESİ yazısına devam et

Share Button

MEDENİYET DEVLETİ ANAYASASI

MEDENİYET DEVLETİ ANAYASASI

HAKİ DEMİR

FİHRİST

Takdim 4

ANAYASA FİKRİYATI
Medeniyet telakkisi 8
Devlet tasavvuru 13
Cemiyet anlayışı 19
Şahsiyet terkibi 22
Anayasa fikriyatı 27
İnşa süreci anayasası 33
Nihai anayasa 42
Manevi mesuliyete dair endişeler 45
Tatbik edilebilirlik meselesi 49

ANAYASA TEKLİFİ
Beyanname 53

BİRİNCİ KİTAP-ŞAHSİYET
Tarif, tavsif ve hedef 57
Hakiki şahsiyet 61
Hükmi şahsiyet 66
Hak ve hürriyetler 72
Mükellefiyetler 93
MEDENİYET DEVLETİ ANAYASASI yazısına devam et

Share Button

Deha Mektebi Kitap Serisi

DEHA MEKTEBİ KİTAP SERİSİ
Bir ülkede deha mektebi yoksa o ülkede maarif telakkisi de yoktur, maarif nizamı da kurulmamıştır. Adına milli eğitim bakanlığı denilen kuruluş ise, çocukları belli bir yaşa kadar meşgul etmekten ibaret hile düzenidir.
Mesele muhakkak ki deha mektebinden ibaret değildir, mesela Akl-ı Selim Mektebi, mesela Enderun Mektebi gibi, maarif telakkisinin zirve mevzularını ihtiva eden mekteplerin de olması gerekir. Zaten Akl-ı Selim Mektebi yoksa Deha Mektebi ve Enderun Mektebi; havzasını, iklimini, çerçevesini, kaynaklarını ila ahir bulamayacağı için, kurulmaya çalışılsa da sureta mevcut olur. Bu manada Akl-ı Selim Mektebi, maarif anlayış ve nizamının kalbidir.
Bir ülkeyi ayakta tutacak, ayağa kaldıracak, hamle ve hareket istidadı kazandıracak olan maarif sacayağı, Akl-ı Selim Mektebi, Deha Mektebi, Enderun Mektebidir. Mesele, bunların ayrı mekteplere halinde kurulmasıyla ilgili değil, mesele bu mekteplerin müfredatının talim edilmesidir. Müstakil mektepler halinde kurulabileceği gibi, mevcut mekteplerin bünyesinde de müfredatın takip ve tatbiki mümkün olabilir. Zaten kadimde bu mekteplerden sadece Enderun müstakil mektep olarak inşa edilmiş diğer iki mektep ise medrese ve tekkedeki tedrisatın muhtevasına zerk edilmişti.
Deha Mektebi Kitap Serisi yazısına devam et

Share Button

AKL-I SELİM MEKTEBİ KİTAP SERİSİ

AKL-I SELİM MEKTEBİ KİTAP SERİSİ
Medeniyet Akademisi bünyesinde kurulacak olan Akl-ı Selim Mektebinin altı ciltlik kitap serisi hazırlanıyor. Kitaplar basıldıktan sonra inşallah Akl-ı Selim Mektebi açılacak ve sınıflar teşkil edilmeye başlanacaktır.
Fikirteknesi yayınları ve Terkip ve İnşa dergisi yazar kadrosunun bir şiarı var; “Hakkında kitap yazmadığımız mevzu üzerinde konuşmayız”. Başka bir ifadeyle, hakkında kitaplık çapta fikir üretmediğimiz bir mevzuda konuşmak veya bir şeyler yapmak çabasına girmeyiz. Zamanımızın en ciddi marazlarından birinin sığlık ve ucuzluk olduğunu düşünüyor, bu tuzağa düşmemek için mezkur şiarımıza sıkı sıkıya bağlı kalmaya çalışıyoruz. Popülist tavırlardan uzak durma tavrımız başladığımız günden beri aynı şekilde ve aynı hassasiyetle devam ediyor.
Akl-ı Selim Mektebini, bu şiara uygun şekilde, altı ciltlik kitap serisi yayınlanmadan açmak istemiyoruz. Mesele sadece altı ciltlik kitabiyattan ibaret değil muhakkak ki, zaten Fikirteknesi külliyatında akıl ve akl-ı selim ile ilgili çok sayıda kitap yayınlanmıştır ve hala yayınlanmayı bekleyen kitaplarımız bulunmaktadır. Bu zaviyeden bakılınca, Türkiye’de telif olmak şartıyla akıl hakkındaki literatür Fikirteknesi yayınları tarafından oluşturulmuştur, bu mevzuda başka eserlerin neşredilmediğinin, maalesef farkındayız.
AKL-I SELİM MEKTEBİ KİTAP SERİSİ yazısına devam et

Share Button

KAMUOYUNA AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

*İslam’ı tezatsız bir dünya görüşü olarak anlamak cehdindeyiz. İslam’ı anlamanın en hacimli terkibi medeniyet tasavvurudur, “külli idrak” bahsi de ancak bu çapta gerçekleşmesi halinde mümkündür. Külli idrakle mücehhez şahsiyetler yetişmediği takdirde, İslami anlayışların parça ve kırıntı fikirlerle malul hale gelmesi kaçınılmazdır, günümüzün marazi keşmekeşi de bu noktadan kaynaklanmaktadır.

*İslam medeniyet tasavvurunun ilk şartı “bilgi evreni” inşa etmektir, bunun için İslam İlim Telakkisinin ihya ve yeniden inşa edilmesi elzemdir. Bilgi evrenimize dışarıdan nüfuz edecek yabancı unsurlara karşı murakabe (gümrük) noktaları oluşturma zarureti vardır. Bu yapılmakla aynı zamanda batının bilgi (epistemolojik) işgaline ve oryantalist taarruzuna karşı esaslı bir tedbir alınmış olacaktır.
KAMUOYUNA AÇIKLAMA yazısına devam et

Share Button

TABAKAT ÇALIŞMA PLANI

ÇALIŞMA PLANI

1.SAFHA-ŞAHSİYETLER TABAKATI
Çalışmamızın birinci safhası, şahsiyetler tabakatıdır. Zaten şahsiyetler tabakatı, tabakat çalışmasının temeli ve altyapısıdır.
Şahsiyetler tabakatının çalışma planı, “mevzu haritası” ve “çerçeve” olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Her iki kısımda da özet açıklamalar yapılmıştır.

A-ANA HARİTA
A-1-ŞAHSİYETLER TABAKATI MEVZU HARİTASI
TABAKAT ÇALIŞMA PLANI yazısına devam et

Share Button