Adalet Araştırmaları Merkezi

M-C-ADALET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
-MEVZU HARİTASI-

M-C-1-Hal muhasebesi
M-C-2-Tarif ve tavzih
M-C-3-Tavsif
M-C-4-Adaletin asgari şartları
M-C-5-Kaynak ve usul

M-C-1-HAL MUHASEBESİ

M-C-1-1-Mevcut adalet anlayışı
M-C-1-1-1-Adaletin kaynağı hukuk
M-C-1-1-2-Hukukun kaynağı siyaset
M-C-1-1-3-Siyasetin kaynağı nefsaniyet
M-C-1-1-4-Denge arayışı
M-C-1-2-Marazların teşhisi
M-C-1-2-1-Hukukla sınırlandırılmış adalet anlayışı
M-C-1-2-2-Yargıya mahkum edilmiş adalet anlayışı
M-C-1-2-3-Ahlaktan tecrit edilmiş adalet anlayışı
M-C-1-2-4-Menfaate kilitlenmiş adalet anlayışı
M-C-1-2-5-Hak fetişizmine kurban edilmiş adalet anlayışı
M-C-1-3-Teklif
M-C-1-3-1-Adalet anlayışının aslına irca edilmesi
M-C-1-3-2-Yeniden adalet fikriyatının oluşturulması
M-C-1-3-3-Adalet hissiyatının temizlenmesi
M-C-1-3-4-Adaletin hukuk, ahlak ve edep çerçevesinin oluşturulması

M-C-2-TARİF VE TAVZİH

M-C-2-1-Adalet fikri olarak dünya görüşü
M-C-2-1-1-Dünya görüşü ve adalet fikriyatı
M-C-2-1-2-Dünya görüşünün ufkunda tezahür eden adalet
M-C-2-1-3-Dünya görüşünün mevzu haritasında tezahür eden adalet
M-C-2-1-4-Dünya görüşünün muhteva terkibinde tezahür eden adalet
M-C-2-2-Adalet fikri olarak hukuk anlayışı
M-C-2-2-1-Hukukun hak tarifinde adalet
M-C-2-2-2-Hukukun mükellefiyet tarifinde adalet
M-C-2-2-3-Hukukun devlet inşasında adalet
M-C-2-3-Adalet fikri olarak ahlak anlayışı
M-C-2-3-1-Ahlak ve adalet
M-C-2-3-2-Ahlakın mesuliyet tarifinde adalet
M-C-2-3-3-Ahlakın fedakarlık tarifinde adalet
M-C-2-3-4-Ahlakın cemiyet inşasında adalet
M-C-2-4-Adalet fikri olarak edep anlayışı
M-C-2-4-1-Edep ve adalet
M-C-2-4-2-Edebin ruh ve nefs tarifinde adalet
M-C-2-4-3-Edebin iman ve akıl tarifinde adalet
M-C-2-4-4-Edebin şahsiyet inşasında adalet

M-C-3-TAVSİF

M-C-3-1-Nizam ve adalet
M-C-3-1-1-Nizamın adaletle münasebeti nedir?
M-C-3-1-2-Keşmekeşte (kaosta) adalet mümkün müdür?
M-C-3-1-3-Nizam, adaletin herkes için tahakkuk etme hali midir?
M-C-3-2-Hürriyet ve adalet
M-C-3-2-1-Hürriyet ile adaletin münasebeti nedir?
M-C-3-2-2-Hürriyet adaletin maksatlarından mıdır yoksa şartlarından mıdır?
M-C-3-2-3-Hürriyetin ölçüsünü ve sınırını adalet mi tayin eder?
M-C-3-2-4-Hürriyet ile nizam arasındaki adil sınır neresidir?
M-C-3-3-Muvazene ve adalet
M-C-3-3-1-İnsan muvazeneyle insanlaşır
M-C-3-3-2-Hayat muvazenede mümkündür
M-C-3-3-3-Adalet muvazenede aranır
M-C-3-3-4-Muvazene imtiyaz ile kurulur
M-C-3-4-Eşitlik ve adalet
M-C-3-4-1-Eşitlik mefhumunun efsunlu tesiri
M-C-3-4-2-Eşitlik adalet midir?
M-C-3-4-3-Eşitliğin tabiatındaki zulüm
M-C-3-4-4-Eşitlikte imtiyaz yoktur
M-C-3-5-Emniyet ve adalet
M-C-3-5-1-Emniyet, adaleti mümkün kılan hayat altyapısıdır
M-C-3-5-2-Emniyet, adaletin maksatlarından birisidir
M-C-3-5-3-Emniyet, muhakemenin sıhhatli yürütülebilmesinin ön şartıdır
M-C-3-6-Hak ve adalet
M-C-3-6-1-Hak (yani Şeriat), adaletin asli ölçüsüdür
M-C-3-6-2-Haktan feragat (yani ahlak), mutlak adalet güzergahında ilerlemektir
M-C-3-6-3-Hak sahibi olmamak (yani edep), mutlak adalete yaklaşmaktır
M-C-3-6-4-Mutlak hak sahibi Allah’tır, mülk onundur
M-C-3-7-Külli adalet
M-C-3-7-1-Külli adalet, herkes için adalettir
M-C-3-7-2-Herkes için adalet yoksa hiç kimse için yoktur
M-C-3-7-3-Külli adalet, çetin meseledir
M-C-3-7-4-Külli adalet sadece “hak” ile inşa ve ikame edilemez
M-C-3-8-Terkip ve adalet
M-C-3-8-1-Herkes için adalet, terkip ile kabildir
M-C-3-8-2-Terkip mimarisi, bizzat adalet inşasıdır
M-C-3-8-3-Birbirinden bağımsızlaşan fertlerin her birine adalet yetişemez
M-C-3-8-4-Herkesi ihtiva edecek büyük terkip, çetin ve muhteşem bir meseledir
M-C-3-8-5-Herkes için adalet; hukuk, ahlak ve edebin mütekamil terkibi ile kabildir
M-C-3-9-Cüzi adalet
M-C-3-9-1-Cüzi adalet, hak merkezli adalettir
M-C-3-9-2-Cüzi adalet sadece hukukun mevzuudur
M-C-3-9-3-Her varlığın kendi hakkına sahip olmasıdır
M-C-3-9-4-Cüzi adalet, hakların zerreye kadar tayin ve tevziidir
M-C-3-9-5-Herkesin cüzi adaleti talep hakkı vardır
M-C-3-9-6-Cüzi adalette ısrar, külli adalete manidir
M-C-3-10-Tahlil ve adalet
M-C-3-10-1-Cüzi adalet tahlil ile kabildir
M-C-3-11-Muhakeme ve adalet
M-C-3-11-1-Muhakeme, adaletin tespit ve tevzi işidir
M-C-3-11-2-Muhakeme, şekli bir usuldür
M-C-3-11-3-Muhakeme, delile dayanır
M-C-3-11-4-Muhakeme, hakikatin değil delilin peşine düşer
M-C-3-11-5-Hiçbir muhakeme usulü, hakikatin teminatı değildir
M-C-3-11-6-Muhakeme usulü, hukuku (hakları) ve delilleri esas alır
M-C-3-11-7-Taraflarda ve şahitlerde ahlak ve edep yoksa muhakeme maksadına ulaşamaz

M-C-4-ADALETİN ASGARİ ŞARTLARI

M-C-4-1-Üstün hukuk
M-C-4-1-1-Üstün hukuk, kaynağına iman edilen hukuktur
M-C-4-1-2-Üstün hukuk olmadığında hukukun üstünlüğü olmaz
M-C-4-1-3-Üstün hukuk olmadığında hukuk hakimiyeti olmaz
M-C-4-1-4-Üstün hukuk olmadığında, hukuk şuuru olmaz
M-C-4-1-5-Üstün hukuk olmadığında adalet hissiyatı doğmaz
M-C-4-2-Ahlaklı hukuk
M-C-4-2-1-Ahlak, hukukun muhteva havzasıdır
M-C-4-2-2-Ahlak, cemiyetin mayasıdır
M-C-4-2-3-Ahlak, hukukun içtimai altyapısıdır
M-C-4-2-4-Ahlak, hukukun kendiliğinden cari olmasını mümkün kılar
M-C-4-2-5-Ahlaktan tecrit edilen hukuk, namluya dayanır
M-C-4-2-6-Ahlak, üstün hukukun tahkimatıdır
M-C-4-3-Edepli hukuk
M-C-4-3-1-Edep, hukukun muhteva derinliğidir
M-C-4-3-2-Edep, şahsiyetin mayasıdır
M-C-4-3-3-Edep, hukukun iman ile irtibatıdır
M-C-4-3-4-Edep, hukukun kendiliğinden cari olmasını mümkün kılar
M-C-4-3-5-Edepten tecrit edilen hukuk, kaba ve hoyrattır
M-C-4-3-6-Edepsiz hukuk, istismar vasıtasıdır
M-C-4-3-7-Edep, üstün hukukun teminatıdır
M-C-4-4-Hukukun istiklali
M-C-4-4-1-Hukukun istiklali ön şarttır
M-C-4-4-2-Hukuk devletten bağımsız olmalıdır
M-C-4-4-3-Hukuk cemiyetten bağımsız olmalıdır
M-C-4-4-4-Hukuk fertten bağımsız olmalıdır
M-C-4-4-5-Ferd, cemiyet ve devlet hukuka bağlanmalıdır
M-C-4-4-6-Devlet hukuk üretirse hukuk yoktur
M-C-4-5-Hukukun hakimiyeti
M-C-4-5-1-Hukuk hakimiyeti şarttır
M-C-4-5-2-Hukuk hakimiyeti ancak imanla mümkündür
M-C-4-5-3-Hukuk hakimiyeti, ancak “üstün hukuk” ile mümkündür
M-C-4-5-4-Hukuk hakimiyeti devlet tarafından sağlanmalıdır
M-C-4-5-5-Hukuk hakimiyeti ahlak (ve cemiyet) tarafından sağlanmalıdır
M-C-4-5-6-Hukuk hakimiyeti edep (ve ferd) tarafından sağlanmalıdır
M-C-4-6-Kazanın (yargının) istiklali
M-C-4-6-1-Kaza teşkilatının istiklalinin ilk şartı, hukukun istiklalidir
M-C-4-6-2-Hukukun istiklalinin ilk şartı üstün hukuktur
M-C-4-6-3-Hukuku devlet yaparsa, kaza (yargı) teşkilatı devletten bağımsızlaşamaz
M-C-4-6-4-Hakimlik teminatının birinci şartı, hukuka ve kaynağına iman etmektir
M-C-4-6-5-Hakimlik teminatının ikinci şartı, iman merkezli şahsiyet sahibi olmaktır
M-C-4-6-6-Hakimlik teminatının üçüncü şartı, hukukun korumasıdır
M-C-4-7-Edep ve irade
M-C-4-7-1-Edep, saf ruhi-imani bir hayat yaşamaktır
M-C-4-7-2-Saf ruhi-imani hayat, “Mülk Allah’ındır” ölçüsüne tabidir
M-C-4-7-3-Mülk Allah’ındır ölçüsü, adaletin zirvesidir
M-C-4-7-4-Edep, “Mülk Allah’ındır” ölçüsüne iradi teslimiyettir
M-C-4-7-5-Edep, adaletin zirvesine tırmanma cehdidir
M-C-4-7-6-Mülk Allah’ındır ölçüsü, ihtilafın kaynağını kurutur
M-C-4-8-Ahlak ve muvafakat
M-C-4-8-1-Ahlak, imanın şahsiyet kazanmış halidir
M-C-4-8-2-Ahlak, ihtilafı hukuka taşımadan hal eden ruhi çerçevedir
M-C-4-8-3-Ahlak, ihtilafları irade ve rızaya dayalı olarak halleder
M-C-4-8-4-Ahlakın ihtilafı hal usulü, muvafakattir
M-C-4-8-5-Adalet, rızaya dayalı helalleşmektir
M-C-4-9-Hukuk ve zaruret
M-C-4-9-1-Hukuk, edepsiz ve ahlaksız insanların sebep olduğu ihtilaflar için zarurettir
M-C-4-9-2-Edep ve ahlak cemiyetinde mahkeme işsizdir
M-C-4-9-3-Edep ve ahlak cemiyetinde hukuka, hükmün öğrenilmesi için müracaat edilir, ihtilafların çözülmesi için değil
M-C-4-9-4-Hukuk zarurettir ve zaruret sahasında kalmalıdır
M-C-4-9-5-İrade azaldıkça hukuka olan ihtiyaç artar

Not: Bu kısmın çalışmaları devam ediyor.

Kapalı
Kapalı