1. Sınıf Mevzu Haritası

BİRİNCİ SINIF-EZBERLEME-ÖĞRENME-ANLAMA-

1.KISIM-EZBERLEME

1.MEVZU: EZBER NEDİR

1.Ders

*Ezber nedir?

-Ezber kopya mıdır?

-Ezber dış dünyanın iç dünyaya nakli midir?

Ders

*Ezber nasıl gerçekleşir?

Ders

*Neler ezberlenmelidir

-Nelerin ezberleneceği nasıl bilinir?

Ders

*İlk ezber süreci

Ders

*Ezber ve öğrenme

-Ezber ile öğrenme süreçlerinin münasebeti

-Ezberlemeden öğrenmek mümkün müdür?

Ders

*Ezber, hafızanın fotoğraf çekmesi

Ders

*Bilginin ezberlenmesi

Ders

*Eşyanın ezberlenmesi

Ders

*Şeklin ezberlenmesi

Ders

*Ezber ve aşina olma

Ders

*Ezber ve ön bilgi

Ders

*Ezber ve öğrenme hazırlığı

Ders

*Ezber ve anlama hazırlığı

Ders

*Hafızanın otomatik faaliyet ve ezber

 

2.MEVZU: EZBERİN KAYNAĞI

Ders

*Ezberin kaynakları

Ders

*Ruhun ezberi

Ders

*İmanın ezberi

Ders

*Zekanın ezberi

Ders

*Aklın ezberi

Ders

*Hafızanın ezberi

Ders

*Hissi ezber

Ders

*Akli ezber

 

3.MEVZU: EZBER VE RUH

Ders

*Ruh ve ezberleme

Ders

*Ruh neden ezberler?

Ders

*Ruh nasıl ezberler?

Ders

*Ruhun ön bilgisi

Ders

*Ruhun keşif hamlesi

Ders

*Ruhun tanıma cehdi

Ders

*Ruhun idrak cehdi

Ders

*Ruhun vasıtasız ezber faaliyeti

 

4.MEVZU: EZBER VE İMAN

Ders

*İman ve ezberleme

Ders

*Cehd ve ezberleme

Ders

*İmanın istikameti ve ezber

Ders

*İmanın mevzu haritası ve ezber

Ders

*İmanın enerjisi ve ezber kuvveti

Ders

*İmanın ruhu harekete geçirme gücünün ezbere katkısı

Ders

*İmanın hafızayı güçlendirmesi

Ders

*İmanın kalbi ve zihni güçlendirmesinin ezbere katkısı

 

5.MEVZU: EZBER VE HAFIZA

Ders

*Hafıza nedir

Ders

*Hafızanın ezberlemeyle alakası

Ders

*Hafızanın ezber mahalli ve merkezi olması

Ders

*Hafızanın gayriiradi (otomatik) ezber faaliyeti

Ders

*Hafızanın öğrenilen bilgiyi ezberlemesi

Ders

*Hafızanın anlaşılan bilgiyi ezberlemesi

Ders

*Hafızanın ezber nizamı

Ders

*Hafızanın bilgiyi muhafaza çeşitleri

Ders

*Bilginin hafızada ve zihni evrendeki deveranı

Ders

*Bilginin farklı deveran güzergahları

Ders

*Ruh mihverindeki deveran

Ders

*Kalb mihverindeki deveran

Ders

*İman mihverindeki deveran

Ders

*Hassasiyet mihverindeki deveran

Ders

*Zeka mihverindeki deveran

Ders

*Akıl mihverindeki deveran

Ders

*Bilginin farklı parlaklıklarda muhafazası

 

6.MEVZU: EZBER VE ZİHİN

Ders

*Zihni deveran ve ezberleme

Ders

*Zihni deveranın sabitlenmesini etkileyen ezberleme

Ders

*Zihni kilitlenmede ezberlemenin etkisi

Ders

*Zihnin bilgi ihtiyacı ve ezberleme

Ders

*Zihni itiyat ve ezberleme

Ders

*İnsiyaki olarak ezberleme

Ders

*Zorunlu olarak ezberleme

Ders

*İstidat ve ezberleme

Ders

*İrade ve ezberleme

Ders

*Ezber ve tekrar

Ders

*Ezber ve taklit

Ders

*Ezber ve öğrenme

Ders

*Ezber ve anlama

Ders

*Ezberlenmiş bilgiyi kullanma

Ders

*Ezberlenen bilgiyle inşa faaliyeti

 

7.MEVZU: EZBER VE AKIL

Ders

*Aklın kaynağı olarak ezber

Ders

*Hafızanın aklın oluşumuna katkısı

Ders

*Aklın bünyesini ezber bilgilerden kurtarmak

Ders

*Aklın hafızayı yönetmesi

Ders

*Aklın hafızayı tanzim etmesi

Ders

*Aklın hafızada özel bir bölge oluşturması

Ders

*Aklın ezberlenen bilgileri düzenlemesi

Ders

*Aklın ezberleme teknikleri geliştirmesi

Ders

*Aklın öğrendiğini ezberlemesi

Ders

*Aklın anladıklarını ezberlemesi

Ders

*Hafıza ezberi – akıl ezberi

 

 

8.MEVZU: EZBER VE HİS

Ders

*Ezber kaynağı olarak his

Ders

*Ezberi duygularla kodlama

Ders

*Ezberi duygularla güçlendirme

Ders

*Duygunun bilgiyi güçlendirmesi

Ders

*Duygunun hafızayı etkilemesi

Ders

*Duygunun hafızayı güçlendirmesi

Ders

*Duygunun hafızada farklı bölgeler oluşturması

Ders

*Duygunun zihni evrende farklı deveran güzergahları oluşturması

 

 

9.MEVZU: EZBER VE SEVGİ

Ders

*En güçlü duygu sevgi

Ders

*Sevginin ezberi müspet etkilemesi

Ders

*Sevginin bilgiyi müspet etkilemesi

Ders

*Sevginin hafızayı güçlendirmesi

Ders

*Sevginin diğer bilgileri (ve ezberleri) perdelemesi

Ders

*Sevginin hafızayı vakumlaması

Ders

*Sevginin bilgi deveranı oluşturması

Ders

*Sevginin hafızada özel alanlar oluşturması

Ders

*Sevginin gayriiradi ezber faaliyeti

 

10.MEVZU: EZBER VE NEFRET

Ders

*Güçlü duygulardan biri olan nefret nedir

Ders

*Menfi duygu akışının zihni evrene etkisi

Ders

*Nefretin hafızaya etkisi

Ders

*Nefretin zihni evrendeki deveran oluşturma gücü

Ders

*Nefretin hafızada farklı bölge oluşturma gücü

Ders

*Nefretin ezbere etkisi

Ders

*Nefretin ezberi kolaylaştırıcı ve güçlendirici özelliği

Ders

*Nefretin ezberi zorlaştırıcı etkisi

Ders

*Nefretin hafızayı perdeleme gücü

 

11.MEVZU: NEFS VE EZBER

Ders

*İhtiyaç ve ezber

Ders

*Nefs ve ezberleme

Ders

*Nefs terbiyesi ve ezberleme

Ders

*Menfaat ve ezberleme

Ders

*İtibar ve ezberleme

Ders

*Şöhret ve ezberleme

Ders

*İktidar ve ezberleme

Ders

*Motivasyon ve ezberleme

-Nefsi tahrik eden motivasyon

-Nefsi besleyen motivasyon

-Nefsi merkezleştiren motivasyon

 

12.MEVZU: LİSAN VE EZBER

Ders

*Lisan ve ezberleme

Ders

*Dil ve ezberleme

Ders

*Mefhum ve ezberleme

Ders

*Istılah haritası ve ezber

Ders

*Mantık ve ezberleme

Ders

*Ezber ve bilgi

Ders

*Ezber ve fikir

Ders

*Ezber ve ilim

 

13.MEVZU: TEDRİSAT VE EZBER

Ders

*Tedrisat ve ezberleme

Ders

*Tertip ve ezberleme

Ders

*Tanzim ve ezberleme

Ders

*Usul ve ezberleme

Ders

*Ezbere ayarlı tedrisat

Ders

*Ezber itiyatları kazandıran tedrisat

Ders

*Ezberi mükafatlandıran tedrisat

Ders

*Ezbere ayarlı zihni evren inşası

Ders

*Ezbere ayarlı akıl bünyesi oluşturma

Ders

*Ezbere dayalı imtihan-bilgiden imtihan

Ders

*Öğrenmeye dayalı imtihan-bilgiden imtihan

Ders

*Anlamaya dayalı imtihan-fikirden imtihan

 

 

2.KISIM-ÖĞRENME

1.MEVZU: ÖĞRENME NEDİR

Ders

*Öğrenme nedir

Ders

*Öğrenme nasıl gerçekleşir

Ders

*Ezber ile anlama arasındaki zihni süreç, öğrenme

Ders

*Öğrenmenin tezahürü olarak tanıma

Ders

*Öğrenmenin tezahürü olarak kendine maletme

Ders

*Eşyayı öğrenme

Ders

*Vakıayı öğrenme

Ders

*Bilgiyi öğrenme

Ders

*Ezberlenen bilginin öğrenilmesi

Ders

*Öğrenilen bilginin kullanılabilmesi

Ders

*Öğrenilen bilginin şekle bağlı kalınarak kullanılması

Ders

*Öğrenilen bilginin formüle bağlı kalınarak kullanılması

Ders

*Ezberlenen bilgi kullanılmak istendiğinde öğrenme süreci başlar

Ders

*Ezberlenen bilgi tatbik edilmek istendiğinde öğrenme süreci başlar

Ders

*Ezberlenen bilgi idrak edilmek istendiğinde öğrenme süreci başlar

 

2.MEVZU: ÖĞRENMENİN KAYNAĞI

Ders

*İlk bilgi meselesi

Ders

*İlk bilginin kaynağı

Ders

*İlk bilgi hafızası

Ders

*İlk bilgi ruhta mahfuzdur

Ders

*İlk bilgi öğrenilmiş bilgidir

Ders

*İlk bilgi anlaşılmış bilgidir

 

 

3.MEVZU: ÖĞRENME VE RUH

Ders

*Öğrenmenin nihai kaynağı olarak ruh

Ders

*Ruhun öğrenme melekelerini inşa etmesi

Ders

*Ruhun doğrudan öğrenmesi

Ders

*Ruhun öğrenme melekeleri vasıtasıyla öğrenmesi

Ders

*Ruhun anlamasının akla ezber olarak intikali

Ders

*Ruhun öğrenmesinin akla öğrenme olarak intikali

Ders

*Ruhun ezberinin akla öğrenme olarak intikali

Ders

*Ruhi faaliyetlerin akla intikali

Ders

*Ruhun faaliyet çerçevesi olarak edep ve ahlakın öğrenmeye katkısı

 

4.MEVZU: ÖĞRENME VE NEFS

Ders

*Nefs ve öğrenme

Ders

*Nefs terbiyesi ve öğrenme

Ders

*İhtiyaç ve öğrenme

Ders

*İştiyak ve öğrenme

Ders

*Menfaat ve öğrenme

Ders

*İtibar ve öğrenme

Ders

*Şöhret ve öğrenme

Ders

*İktidar ve öğrenme

Ders

*Mülkiyet ve öğrenme

Ders

*Motivasyonla nefsi azdırma

Ders

*Nefs merkezli öğrenme

Ders

*Nefsin öğrenme gücünün yüksekliği

Ders

*Nefsin anlamaya engel olması ve öğrenmeye yönelmesi

 

5.MEVZU: ÖĞRENME VE ZİHİN

Ders

*Kalbi evren ve öğrenme

Ders

*Zihni evren ve öğrenme

Ders

*Mizaç ve öğrenme

Ders

*İstidat ve öğrenme

Ders

*İrade ve öğrenme

Ders

*Hissiyat ve öğrenme

Ders

*Hassasiyet ve öğrenme

Ders

*Zihni deveran ve öğrenme

Ders

*Zihni faaliyet ve öğrenme

Ders

*İtiyat ve öğrenme

Ders

*İnsiyaki olarak öğrenme

Ders

*Zorunlu olarak öğrenme

Ders

*Farkına varmadan öğrenme

 

6.MEVZU: ÖĞRENME VE HAFIZA

Ders

*Hafıza, ezberlerin öğrenilmesine katkı sağlar

Ders

*Ezberlerin tekrar alışkanlığı öğrenmeye mani olur

 

 

7.MEVZU: ÖĞRENME VE İMAN

8.MEVZU: ÖĞRENME VE HİS

9.MEVZU: ÖĞRENME VE SEVGİ

10.MEVZU: ÖĞRENME VE NEFRET

11.MEVZU: ÖĞRENME VE ZEKA

 

12.MEVZU: ÖĞRENME VE AKIL

Ders

*Akıl ve öğrenme

Ders

*Öğrenme merkezi olarak akıl

Ders

*Aklın öğrenme yaşı

Ders

*Öğrenmenin aklın oluşumuna katkısı

Ders

*Aklın bilgiyi öğrenmesi

Ders

*Aklın fikri öğrenmesi

Ders

*Aklın ilmi öğrenmesi

Ders

*Aklın eşyayı öğrenmesi

Ders

*Aklın vakıayı öğrenmesi

Ders

*Lisan ve öğrenme

Ders

*Dil ve öğrenme

Ders

*Mefhum ve öğrenme

Ders

*Mantık ve öğrenme

 

13.MEVZU: TEDRİSAT VE ÖĞRENME

Ders

*Tedrisat ve öğrenme

Ders

*Müderris ve öğrenme

Ders

*Medrese (okul) ve öğrenme

Ders

*Aile ve öğrenme

Ders

*Cemiyet ve öğrenme

Ders

*Tertip ve öğrenme

Ders

*Usul ve öğrenme

Ders

*Müfredat ve öğrenme

Ders

*Öğrenmeye ayarlı tedrisat

Ders

*Gelenek ve öğrenme

 

14.MEVZU: ÖĞRENME VE EZBER

Ders

*Ezberin öğrenmeye katkısı

Ders

*Öğrenmenin hazırlık safhası olarak ezber

Ders

*Öğrenmenin ezberi güçlendirici etkisi

Ders

*Öğrenme ve tekrar

Ders

*Öğrenme ve taklit

Ders

*Ezberlenenin öğrenmeye engel olması

Ders

*Zihni evrenin öğrenme seviyesinde kalması

Ders

*Aklın öğrenmeyi aşamaması

 

15.MEVZU: ÖĞRENME VE ANLAMA

Ders

*Öğrenme ve anlama

Ders

*Öğrenmenin anlamaya katkısı

Ders

*Anlamanın hazırlık safhası olarak öğrenme

Ders

*Öğrenmeden anlamak muhal derecesinde zordur

Ders

*Öğrenme ve kullanma

Ders

*Öğrenme ve inşa

Ders

*Öğrenme ve tatbikat

 

 

3.KISIM-ANLAMA

1.MEVZU: ANLAMAK NEDİR?

Ders

*Anlamak nedir?

 

 

2.MEVZU: ANLAMA VE EZBER

3.MEVZU: ANLAMA VE ÖĞRENME

4.MEVZU: RUH NASIL ANLAR

5.MEVZU: HİSSİ ANLAMA NEDİR

6.MEVZU: ZEKANIN ANLAMASI

7.MEVZU: AKLIN ANLAMASI

8.MEVZU: KALB-İ SELİMİN ANLAMASI

 

9.MEVZU: ZİHN-İ SELİMİN ANLAMAYA KATKISI

Ders

*Zihn-i selimin anlamaya katkısı

Ders

*Mizacın zihn-i selime katkısı

Ders

*İstidadın zihn-i selime katkısı

Ders

*Vicdanın zihn-i selime katkısı

Ders

*Hissiyatın zihn-i selime katkısı

Ders

*Hassasiyetin zihn-i selime katkısı

Ders

*İtiyatların zihn-i selime katkısı

Ders

*İradenin zihn-i selime katkısı

Ders

*İnsiyaki faaliyetlerin zihn-i selime zararı

Ders

*İhtiyaçların zihn-i selime zararı

Ders

*Zaruretlerin zihn-i selime zararı

Ders

*Nefsin zihn-i selime zararı

 

10.MEVZU: AKL-I SELİMİN ANLAMASI

11.MEVZU: ZEVK-İ SELİMİN ANLAMASI

12.MEVZU: İRADE VE ANLAMA

 

13.MEVZU: NEFS VE ANLAMA

Ders

*Nefs ve anlama

Ders

*Nefsin anlamaktan kaçınması

Ders

*Nefsin kolay olana meyletmesi, ezber ve öğrenmeye yönelmesi

Ders

*Nefsin anlamaya mani olması

Ders

*İhtiyacın anlamaya katkısı ve zararı

Ders

*Menfaatin anlamaya katkısı ve zararı

Ders

*İtibarın anlamaya katkısı ve zararı

Ders

*Şöhretin anlamaya katkısı ve zararı

Ders

*İktidarın anlamaya katkısı ve zararı

Ders

*Nefs terbiyesi ve idrak

Ders

*Nefsin hakikate perde olması ve terbiye zarureti

Ders

*Nefsin akl-ı selime engel olması ve terbiye zarureti

Ders

*Nefsin, selim tefekkür için terbiye zarureti

 

14.MEVZU: TEFEKKÜR VE ANLAMA

Ders

*Tefekkür ve anlama

Ders

*Anlama faaliyeti olarak tefekkür

Ders

*Selim tefekkür ve sıhhatli anlama

Ders

*Tefekkür usulü olarak tecrit ve anlama

Ders

*Tecrit yoksa tefekkür ve anlama faaliyeti yoktur

Ders

*Tefekkür usulü olarak tahlil ve anlama

Ders

*Tahlil yoksa tefekkür ve anlama faaliyeti yoktur

Ders

*Tefekkür usulü olarak terkip ve anlama

Ders

*Terkip yoksa tefekkür ve anlama faaliyeti yoktur

Ders

*Tefekkür usulü olarak tertip ve anlama

Ders

*Bilgi tertip edilemiyorsa anlama yoktur

Ders

*Tefekkür usulü olarak tanzim ve anlama

Ders

*Bilgi tanzim edilemiyorsa anlama yoktur

 

15.MEVZU: LİSAN VE ANLAMA

Ders

*Lisan ve anlama

Ders

*Mana deposu olarak lisan

Ders

*Lisanın mana tertibi ve anlama

Ders

*Lisanın mana yekunu ve anlama ufku

Ders

*Lisan havzasında dil oluşumu

Ders

*Dil ve anlama

Ders

*Dilin lisan ufku ve anlama

Ders

*Dilin tertibi ve anlama

Ders

*Dilin mefhum haritası ve anlama

Ders

*Mefhumu anlama

Ders

*Dilin ıstılah haritası ve anlama

Ders

*Istılahı anlama

 

16.MEVZU: TEDRİSAT VE ANLAMA

Ders

*Tedrisat ve anlama

Ders

*Tedrisat usulü ve anlama

Ders

*Müfredat haritası ve anlama

Ders

*Tedrisatın nihai maksadı, idrak melekesi inşasıdır

Ders

*Müderris ve anlama

Ders

*Müderrisin nihai vazifesi idrak yolunu açmasıdır

Ders

*Medrese ve anlama

Ders

*Medresenin anlamaya ayarlı tertip ve tanzimi

Ders

*Aile ve anlama

Ders

*Aile tedrisatı ve anlama altyapısı

Ders

*Cemiyet ve anlama

Ders

*Tefekkür tedrisatı

Ders

*Tefekkür tedrisatı geliştirmek

17.MEVZU: EZBERLEME-ÖĞRENME-ANLAMA SÜREÇLERİ

Ders

*Zihni süreçler

Ders

*Zihni faaliyet süreçleri

Ders

*Ezberleme süreci

Ders

*Öğrenme süreci

Ders

*Anlama süreci

Ders

*Anlama ve ezberleme

Ders

*Anlama ve tekrar

Ders

*Anlama ve taklit

Ders

*Anlama ve öğrenme

Ders

*Anlama ve kullanma

Ders

*Anlama ve inşa

Ders

*Anlama ve tatbikat

 

NOT: Çalışmalar devam edyor

HAKİ DEMİR

Kapalı
Kapalı