3. Sınıf Mevzu Haritası

ÜÇÜNCÜ SINIF-FİKİR-İLİM-İRFAN-

 

BİRİNCİ KISIM: TEFEKKÜR

1.MEVZU: TEFEKKÜR NEDİR

Ders

*Tefekkür nedir

Ders

*Tefekkür faaliyeti nedir

Ders

*Zihni faaliyet nedir

Ders

*Zihni faaliyet ile tefekkür faaliyetinin farkı nedir

Ders

*Etki-tepki sarmalındaki zihni faaliyet tefekkür faaliyeti zannediliyor

Ders

*İnsanda tefekkür melekeleri nedir

Ders

*Tefekkür melekesi olarak akıl

Ders

*Tefekkür melekesi olarak zeka

Ders

*Tefekkür melekesi olarak kalb

Ders

*Tefekkür melekesi olarak akl-ı selim

Ders

*İnsandaki tefekkür kaynakları nedir

Ders

*Selim tefekkür kaynağı olarak ruh

Ders

*Selim tefekkür kaynağı olarak kalb

Ders

*Marazi düşünce kaynağı olarak nefs

Ders

*Marazi düşünce kaynağı olarak şeytan

 

2.MEVZU: MÜTEFEKKİR KİMDİR

Ders

*Düşünür kimdir

Ders

*Entelektüel kimdir

Ders

*Filozof kimdir

Ders

*Mütefekkir kimdir

Ders

*Düşünür ile mütefekkirin farkları nedir

Ders

*Entelektüel ile mütefekkirin farkları nedir

Ders

*Filozof ile mütefekkirin farkları nedir

Ders

*Bir sahada mütehassıs olan kişi mütefekkir midir?

Ders

*Parça fikir ve mütefekkir

Ders

*Dünya görüşü ve mütefekkir

Ders

*Mütefekkir, külli anlayışa sahiptir

Ders

*Mütefekkir, temel telakkilere vakıftır

Ders

*Mütefekkir, mücerret tefekkür maharetine maliktir

Ders

*Mütefekkir, bilgiyi terkip eden şahsiyettir

Ders

*Mütefekkir, yüksek tefekkür sahibidir

Ders

*Mütefekkir, mana kaşifidir

Ders

*Mütefekkir hikmet kaşifidir

Ders

*Mütefekkir, cemiyetin muharrik kuvvetidir

Ders

*Mütefekkir, inkişaf ve terakkinin failidir

Ders

*Mütefekkir, cemiyetin ufkunda dolaşır

Ders

*Mütefekkir, bilginin ufkunda dolaşır

Ders

*Mütefekkir, ilimlerin kurucusudur

 

3.MEVZU: BİLGİ VE TEFEKKÜR

Ders

*Bilgi ile fikrin farkı

Ders

*Fikrin bilgi haline getirilmesi

Ders

*Bilgiden fikir imal edilmesi

Ders

*Bilgi tefekkür faaliyetinin malzemesidir

Ders

*Bilgi, fikren keşfi gereken mana haznesidir

Ders

*Bilgi idrak edildiğinde fikir doğar

Ders

*Bilgi, başka bir müellifin fikridir

Ders

*Fikre nüfuz ancak idrak iledir

Ders

*Fikir ezberlendiğinde bilgi haline gelir

Ders

*Bilginin nakli kabildir, fikrin ise muhal

Ders

*Fikir, ancak bilgi olarak nakledilir

Ders

*Fikir, müellifi için fikirdir, muhatabı için idrak edilene kadar bilgidir

 

4.MEVZU: ZİHNİ FAALİYET

Ders

*Zihin nedir

Ders

*Zihni evrenin yapısı

Ders

*Zihni evrenin hacmi

Ders

*Zihni hareketlilik

Ders

*Zihni faaliyet

Ders

*Zihni deveran

Ders

*Zihni deveran mecraları

Ders

*Zihni deveran merkezleri

Ders

*Zihni deveranın merkezi olarak ruh

Ders

*Zihni deveranın merkezi olarak nefs

Ders

*Zihni deveranın merkezi olarak akıl

Ders

*Zihni faaliyet mecraları

Ders

*Zihni faaliyet mecrası olarak hissi akış

Ders

*Zihni faaliyet mecrası olarak tefekkür

Ders

*Zihni faaliyet mekanizmaları

Ders

*Etki-tepki mekanizması

Ders

*İhtiyaç mekanizması

Ders

*İştiha mekanizması

Ders

*Zihnin kesintisiz deveran ve faaliyeti

Ders

*Zihni deveranın durdurulamaması

Ders

*Durdurulamayan zihni deveranın kolaycılığa meyletmesi

 

5.MEVZU: TEFEKKÜR FAALİYETİ

Ders

*Tefekkür faaliyeti, zihni faaliyetin hususi bir şeklidir

Ders

*Tefekkür faaliyetinin zihni evrende gerçekleşmesi

Ders

*Tefekkür faaliyetinin zihni faaliyetlerden etkilenmesi

Ders

*Tefekkür faaliyetinin zihni faaliyetten farkı

Ders

*Tefekkür faaliyetinin bilgiyi seçmesi

Ders

*Tefekkür faaliyetinin usule tabi olması

Ders

*Tefekkür faaliyetinin muhakkak maksadının bulunması

Ders

*Tefekkür faaliyeti iradidir

Ders

*Tefekkür faaliyeti keşif faaliyetidir

Ders

*Tefekkür faaliyeti “mana” arayışıdır

Ders

*Tefekkür faaliyeti, manayı saf haliyle idrak cehdidir

Ders

*Tefekkür faaliyeti, sureti aşma cehdidir

Ders

*Tefekkür faaliyeti irtifa kazanma hamlesidir

Ders

*Tefekkür faaliyeti, ezberleme ve öğrenme faaliyetlerini aşan zihni faaliyettir

Ders

*Tefekkür faaliyeti olarak tahlil

Ders

*Tefekkür faaliyeti olarak terkip

Ders

*Tefekkür faaliyeti olarak tecrit

Ders

*Tefekkür faaliyeti olarak kıyas

Ders

*Tefekkür faaliyeti olarak inşa

Ders

*Tefekkür faaliyeti olarak tatbikat

 

6.MEVZU: İLİM VE TEFEKKÜR

Ders

*İlim, bilginin murakabe edilmiş halidir

Ders

*İlim, bilginin imtihan edilmiş halidir

Ders

*İlim, mana ve hikmet haznesidir

Ders

*Fikir, ilmin merkezi unsurudur

Ders

*Fikir, ilmin muharrik kuvvetidir

Ders

*Fikir, ilmin keşif gücüdür

Ders

*Tefekkür faaliyeti ilmin kurucu unsurudur

Ders

*Tefekkür ve idrak olmadığında ilim bilgi haline gelir

Ders

*İdrak yoksa ilim ezber mevzuu haline gelir

Ders

*Tefekkür bittiğinde ilim donar

Ders

*Tefekkür ilme, ilim tefekküre bağlıdır

 

 

7.MEVZU: İRFAN VE TEFEKKÜR

Ders

*İrfan, varlık, insan ve ilimde derinleşmektir

Ders

*İrfan, ilim ve tefekkürün yüksek irtifalardaki adıdır

Ders

*İrfan hakikat ve saf mana ile meşguldür

Ders

*Tefekkür irfana bağlıdır

Ders

*Fikir, irfanın anlaşılabilir halidir

Ders

*Fikir, irfanın keşfettiği manaların zarflanmış halidir

Ders

*Tefekkür, yüksek irtifadaki irfanı halka indirebilme maharetidir

Ders

*İrfan keşiftir, fikir dünya görüşüdür

Ders

*Fikir irfanın mücavir alanıdır

Ders

*Fikir irfandaki aklın hissesidir

Ders

*Fikir irfanın tatbikat şartlarını ve imkanlarını inşa eder

Ders

*Fikir, insanları irfan mecrasına taşıyan vasıtadır

Ders

*Fikir, hayatı irfan mecrasına taşıyan vasıtadır

8.MEVZU: AKIL VE TEFEKKÜR

Ders

*Tefekkür melekesi olarak akıl

Ders

*Tefekkür merkezi olarak akıl

Ders

*Ezberlemeyi aşamayan akıl

Ders

*Öğrenmeyi aşamayan akıl

Ders

*Tefekkür faaliyetini gerçekleştirebilen akıl bünyesi

Ders

*Mücerret tefekkür seviyesine çıkan akıl bünyesi

Ders

*Aklın tefekkür faaliyetini gerçekleştirmesi

Ders

*Aklın tefekkür faaliyetine yardımcı olması

Ders

*Aklın ufkuna sıkışan tefekkür faaliyeti

Ders

*Aklın ufkunu aşan tefekkür faaliyeti

Ders

*Batının pozitif aklının tefekkür faaliyeti

Ders

*Akl-ı Selimin tefekkür faaliyeti

 

9.MEVZU: ZEKA VE TEFEKKÜR

Ders

*Keşif melekesi olarak zeka

Ders

*Tefekkürün keşif safhası zekanın işidir

Ders

*Keşif safhası olmayan tefekkür faaliyeti olmaz

Ders

*Keşif safhası olmayan zihni faaliyet tefekkür faaliyeti seviyesine çıkamaz

Ders

*Saf zeka faaliyeti

Ders

*Akıl dışı zeka faaliyeti

Ders

*Akılla müşterek zeka faaliyeti

Ders

*Zeka tefekkürün inşai unsurudur

Ders

*Akıl zekayı istihdam edemezse tefekkür faaliyeti gerçekleşmez

Ders

*Akla tahakküm eden zeka ham tefekkür faaliyetinde bulunur

Ders

*Zekayı istihdam edemeyen akıl ezberden ve öğrenmeden kurtulamaz

Ders

*Zeka ile akıl birbiriyle mütenasip olmalıdır

 

10.MEVZU: İRADE VE TEFEKKÜR

 

11.MEVZU: DEHA VE TEFEKKÜR

 

12.MEVZU: AKL-I SELİM VE TEFEKKÜR

13.MEVZU: İSLAMİ TEFEKKÜR

14.MEVZU: İSLAMİ TEFEKKÜR USULÜ

15.MEVZU: İSLAM TEFEKKÜR MECRASI

16.MEVZU: İSLAMİ TEFEKKÜR VE FELSEFE

17.MEVZU: FELSEFE

18.MEVZU: FELSEFENİN YETERSİZLİĞİ

19.MEVZU: FELSEFENİN MERKEZSİZLİĞİ

20.MEVZU: FELSEFENİN HAKİKAT MAHRUMİYETİ

 

 

İKİNCİ KISIM: İLİM

1.MEVZU: İLİM NEDİR

Ders

*Bilgi nedir

Ders

*Kanaat nedir

Ders

*Zan nedir

Ders

*Vehim nedir

Ders

*Fikir nedir

Ders

*İlim nedir

Ders

*Bilgi ile ilmin farkı nedir

Ders

*Kanaat ile ilmin farkı nedir

Ders

*Zan ile ilmin farkı nedir

Ders

*Vehim ile ilmin farkı nedir

Ders

*Fikir ile ilmin farkı nedir

Ders

*İlim, bilginin nizami çerçeveye alınmış halidir

Ders

*İlim, bilginin merkezi bir tertibe tabi tutulmuş halidir

Ders

*İlim, bilginin imtihan edilmiş halidir

Ders

*İlim, bilginin tatbik edilebilir halidir

Ders

*Mutlak ilim nedir

Ders

*Nispi ilim nedir

Ders

*İzafi ilim nedir

 

2.MEVZU: ALİM KİMDİR

Ders

*Alim kimdir

Ders

*İlmi ezberleyen alim midir?

Ders

*İlmi öğrenen alim midir?

Ders

*İlim idrak, alim müdriktir

Ders

*Alim, idrakte derinleşen kişidir

Ders

*Mütefekkir olmayan alim olamaz

Ders

*Alim ve bilgi

Ders

*Alim ve bilgi hamalı

Ders

*Bilgiye vukuviyet

Ders

*Bilgiye hakimiyet

Ders

*Bilginin tertip ve terkibi

Ders

*Alim ve ilim

 

Ders

*Alim ve varlık

Ders

*Varlığı idrak ve izah

Ders

*Varlığa tasarruf

Ders

*Varlığı şekillendirmek

Ders

*Alim ve hayat

Ders

*Hayatı izah etmek

Ders

*Hayatı inşa etmek

Ders

*Hayata tasarruf etmek

Ders

*Varlığı tanzim etmek

Ders

*Hayatın merkezine oturmak

 

3.MEVZU: İSLAM İLİM TELAKKİSİ

Ders

*İslam ilim telakkisi

Ders

*İslam ilim telakkisinin temelleri

Ders

*İslam ilim telakkisinin çerçevesi

Ders

*İslam ilim telakkisinin ufku

Ders

*İslam ilim telakkisinin idrak unsuru

Ders

*İslam ilim telakkisinin kaynakları

Ders

*İslam ilim telakkisinde usul

Ders

*İlmin mertebeleri

Ders

*İdrakin mertebeleri

Ders

*Alimin mertebeleri

 

4.MEVZU: BATI BİLİM TELAKKİSİ

Ders

*Batı bilim telakkisi

Ders

*Batı bilim telakkisinin temelleri

Ders

*Batı bilim telakkisinin çerçevesi

Ders

*Batı bilim telakkisinin ufku

Ders

*Batı bilim telakkisinin

Ders

*Batı bilim telakkisinin idrak unsuru

Ders

*Batı bilim telakkisinin kaynakları

Ders

*Batı bilim telakkisinin metodolojisi

Ders

*Batı bilim mecrası

Ders

*Materyalist felsefeye bağlılık

Ders

*Evrimci görüş ve hayvanlık sınırına mahkumiyet

Ders

*Pozitif akıl ve maddi kuşatma

 

5.MEVZU: İSLAM İLİM MÜKTESEBATI

Ders

*İslam ilim telakkisi

Ders

*İslami ilimlerde usul ilmi

Ders

*Usul batının metodolojisinden farklı ve fazladır

Ders

*Yüzlerce ilim kurulmuştur

Ders

*Milyonlarca eser telif edilmiştir

Ders

*On dört asırlık müktesebat

Ders

*Müktesebat, İslam’ın muhtevasından keşfedilen mana yekunudur

Ders

*İslam ilim telakkisi kadimi reddetmez, üstüne ekler

Ders

*Dehaların on dört asırlık keşfi

Ders

*Müktesebat, tarihi varoluş hikayemizdir

Ders

*Kadim müktesebat, İslam’ın en hacimli anlaşılmış halidir

Ders

*İslam ilim müktesebatı, “insani” tek bilgi deposudur

Ders

*İslam ilim müktesebatı, insan suretinde yaratılan varlığı “insan” haline getiren tek birikimdir

 

6.MEVZU: BATININ BİLGİ (EPİSTEMOLOJİK) İŞGALİ

Ders

*İslam ilim telakkisinin unutulması

Ders

*Batı bilim telakkisinin tek bilim anlayışı olarak kabulü

Ders

*Batı bilimine itimat ve itibar edilmesi

Ders

*Batı aklının (pozitif aklın) kabulü ve yaygınlığı

Ders

*Bilimin tekliği inancı

Ders

*Batı bilimini tenkit zafiyeti ve acziyeti

Ders

*İslam ilim telakkisinin mümkün olacağı kanaatinin yokluğu

Ders

*Batı bilimini reddetmekte zorlanma

Ders

*Batının bakış ve anlayışına teslimiyet

Ders

*İslam ilim telakkisinin ikame edilmesi fikrinin yokluğu

Ders

*Batının zihni evrenimizi işgal etmesi

Ders

*Batının gerçeklik kavrayışımızı inşa etmesi

Ders

*Batı biliminin alternatifinin olamayacağı vehmi

 

7.MEVZU: BATININ ORYANTALİST TAARRUZU

Ders

*Müslümanların ilim telakkisinin olmadığı propagandası

Ders

*Kadim müktesebatımızın ilmi mahiyet taşımadığı propagandası

Ders

*Kadim müktesebatımızın belgeye dayanmadığı propagandası

Ders

*Vahyin ve Sünnetin “bilim” olamayacağı propagandası

Ders

*Kadim müktesebatımızı batı bilim telakkisinin ölçüleriyle tenkit alışkanlığı

Ders

*Sahabenin rivayetini (naklini) belgesizlik ithamıyla reddetme alışkanlığı

Ders

*Kadim silsilenin reddi

Ders

*Batı bilim metodolojisini İslam ilim telakkisinin usulü yerine ikame etme manevrası

Ders

*Batı bilimiyle kadim müktesebatı hesaba çekme cüreti

Ders

*İslam ilim telakkisindeki delil, isnad, ispat usulünü imha teşebbüsü

Ders

*Kur’an-ı Kerimi Sünnet zırhından uzaklaştırma manevrası

Ders

*Müslüman alimleri itibarsızlaştırma ihaneti

 

 

8.MEVZU: BATI AKLININ (POZİTİF AKLIN) YAYGINLIĞI

Ders

*Pozitif akıl, materyalisttir

Ders

*Pozitif akıl, evrimcidir

Ders

*Pozitif akıl, insan aklı değil, gelişmiş hayvan aklıdır

Ders

*Batı eğitim-öğretim sistemi okullarımızda alternatifsiz hakim kılınmıştır

Ders

*Batı eğitim-öğretim sisteminden pozitif akıl çıkar

Ders

*Müslümanlar pozitif akla sahip olmuştur

Ders

*Pozitif akıl zihni evrenimizi inşa etmiştir

Ders

*Pozitif akılla İslam’a muhatap olmak, oryantalist okuma şeklidir

Ders

*Pozitif akılla İslam anlaşılmaz

Ders

*Pozitif akılla İslami hayat yaşanmaz

Ders

*Pozitif akılla İslam teyit edilemez

Ders

*İslami akıl olan akl-ı selime ihtiyaç duyulmuyor

Ders

*Akl-ı Selim, İslam’ı anlayacak akıldır

 

9.MEVZU: BİLGİ KARANTİNASI

Ders

*Her medeniyetin bir “bilgi evreni” vardır

Ders

*Ehl-i Sünnet, İslam’ın bilgi evrenini inşa etmiştir

Ders

*Ehl-i Sünnet, bilgi evrenimizin gümrük duvarını örmüştür

Ders

*Ehl-i Sünnet, muhteşem bir bilgi karantinası kurmuştur

Ders

*Bilgi evrenimize her bilgi serbestçe giremez

Ders

*Yabancı bilgi, bilgi karantinasından geçmek zorundadır

Ders

*Ehl-i Sünnet husumeti, bilgi evrenimizin imhasıdır

Ders

*Ehl-i Sünnet husumeti, bilgi karantinamızı yıkan bir ihanettir

Ders

*Bilgi karantinamız yıkılmıştır

Ders

*Her türlü bilgi, bilgi evrenimize serbestçe girebilmektedir

Ders

*Ehl-i Sünnetin inşa ettiği bilgi evreni tahkim edilmelidir

Ders

*Bilgi karantinası acilen tekrar kurulmalıdır

Ders

*Bilgi karantinası, tekrara düşme tehlikesini görmelidir

 

10.MEVZU: İLİMLERİN TASNİFİ İHTİYACI

Ders

*İlim telakkisinin temeli ilimlerin tasnifidir

Ders

*İlimlerin tasnifi olmadan ilim telakkisi mücerret kalır

Ders

*İlimlerin tasnifi, ilim ve tefekkürün ön şartıdır

Ders

*İlimlerin tasnifi, ilimde ve hayatta inkişaf ve terakkinin ön şartıdır

Ders

*İlimlerin tasnifi, bilgi karantinası kurabilmenin ön şartıdır

Ders

*İlimlerin tasnif olmadan bilgi üzerinde hakimiyet kurulamaz

Ders

*İlimlerin tasnifi olmadan bilgi evrenimiz yeniden inşa edilemez

Ders

*İlimlerin tasnifi olmadan ihtiyacımız olan yeni ilimler inşa edilemez

Ders

*İlimlerin tasnifi, bilginin mevziini tayin eder

Ders

*Mevzii olmayan veya belli olmayan bilgi, yıkıcıdır

Ders

*İlimlerin tasnifi olmadan bilgi tarif bile edilemez

Ders

*İlimlerin tasnifi olmadan bilgiden faydalanılamaz

Ders

*İlimlerin tasnifi olmadan bilginin “bize ait” olduğu anlaşılamaz

 

11.MEVZU: İLİMLERİN TASNİFİ

Ders

*Tasnif üstü tasnif

Ders

*Mutlak ilim

Ders

*Nispi ilim

Ders

*İzafi ilim

Ders

*Yatay tasnif

Ders

*Kur’an ilimleri mecrası

Ders

*Tevhid ilimleri mecrası

Ders

*Beşeri ilimler mecrası

Ders

*Müspet ilimler mecrası

Ders

*Dikey tasnif

Ders

*Terkip ilimleri seviyesi

Ders

*Tetkik ilimleri seviyesi

Ders

*Tatbik ilimleri seviyesi

 

12.MEVZU: KUR’AN İLİMLERİ MECRASI

13.MEVZU: TEVHİD İLİMLERİ MECRASI

14.MEVZU: BEŞERİ İLİMLER MECRASI

15.MEVZU: MÜSPET İLİMLER MECRASI

16.MEVZU: TERKİP İLİMLERİ

17.MEVZU: TERKİP İLMİ OLARAK TEFSİR

18.MEVZU: TERKİP İLMİ OLARAK HAKİKAT İLMİ

19.MEVZU: TERKİP İLMİ OLARAK İNSAN İLMİ

20.MEVZU: TERKİP İLMİ OLARAK İNSAN İLMİ

21.MEVZU: TETKİK İLİMLERİ

22.MEVZU: TATBİK İLİMLERİ

23.MEVZU: MESLEK İLİMLERİ

24.MEVZU: YENİ İLİMLERİN KURULMASI

25.MEVZU: İSLAM’IN MEVZU HARİTASI

26.MEVZU: KADİM MÜKTESEBATIN TEDVİNİ

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM: İRFAN

1.MEVZU: İRFAN NEDİR

Ders

*İrfan nedir?

Ders

*Bilgi ve irfan

Ders

*İlim ve irfan

Ders

*Tefekkür ve irfan

Ders

*Hikmet ve irfan

Ders

*İrfan bilgide derinleşmektir

Ders

*İrfan ilimde derinleşmektir

Ders

*İrfan tefekkürde derinleşmektir

Ders

*İrfan aklın ötesinde bir idrak sahibi olmaktır

Ders

*İrfan kalb-i selim sahibi olma imkanıdır

Ders

*İrfan zevk-i selim sahibi olma imkanıdır

Ders

*İrfan akl-ı selim sahibi olma imkanıdır

Ders

*İrfan hakikat ilmine vukufiyetin yoludur

Ders

*İrfan hakikat bilgisiyle mücehhez hale gelmenin usulüdür

Ders

*İrfan külli anlayışın derinlik buududur

Ders

*İrfan takvada zirveye giden yoldur

 

2.MEVZU: ARİF KİMDİR

Ders

*Arif kimdir?

Ders

*Arifin mütekamil tezahürü olarak veli

Ders

*Veli, “ölmeden önce ölme”nin zirvesi

Ders

*Alimin arif seviyesi ve tezahürü

Ders

*İlimde Rasih olmak

Ders

*Mütefekkirin arif seviyesi ve tezahürü

Ders

*Akl-ı Selim tefekkürüne sahip olmak

Ders

*Sanatkarın arif seviyesi ve tezahürü

Ders

*Halkın arif seviyesi ve tezahürü

Ders

*Arifin hali ve ahlakı

Ders

*Arifin edebi ve takvası

Ders

*Arifin teslimiyet ve itaati

 

 

3.MEVZU: İRFAN MECRASI TASAVVUF

 

 

 

 

4.MEVZU: İRFAN İLMİN DERİNLEŞMİŞ HALİ

Ders

*İrfan, ilmin derinleşmiş halidir

Ders

*İlimde derinleşmek, idrak cehdi ve ibadetteki takva iledir

Ders

*İrfan, ilmi, bilgi hüviyetinden kurtarıp, mana yekunu haline getirir

Ders

*İrfan, insan idrakini zirveye çıkarır

Ders

*İrfan, saf mananın keşif ve idrakini mümkün kılan yoldur

 

 

 

5.MEVZU: İRFAN TEFEKKÜRÜN DERİNLEŞMİŞ HALİ

6.MEVZU: İRFAN AKIL ÜSTÜ MANA KEŞFİ

7.MEVZU: KALB-İ SELİM İRFAN MAHALLİ

8.MEVZU: KALB-İ SELİM TECELLİ MAHALLİ

9.MEVZU: KALB-İ SELİM RUHUN SAF TEZAHÜR MAHALLİ

10.MEVZU: İRFAN HAKİKAT YOLU

11.MEVZU: TASAVVUF HAKİKATİN KEŞİF KARARGAHI

12.MEVZU: İLMİN KAYNAĞI OLARAK İRFAN

13.MEVZU: TEFEKKÜRÜN KAYNAĞI OLARAK İRFAN

14.MEVZU: HAYATIN KAYNAĞI OLARAK İRFAN

 

NOT: Çalışmalar devam ediyor

HAKİ DEMİR

 

 

Kapalı
Kapalı