4. Sınıf Mevzu Haritası

DÖRDÜNCÜ SINIF-İDRAK-TECRİT-TERKİP-

 

BİRİNCİ KISIM: İDRAK

1.MEVZU: İDRAK NEDİR

Ders

*İdrak nedir

Ders

*Akıl idraki nedir

Ders

*Zeka idraki nedir

Ders

*İstidat idraki nedir

Ders

*Hissi idrak nedir

Ders

*Ruhi idrak nedir

Ders

*Zihni idrak nedir

Ders

*Kalbi idrak nedir

Ders

*Fikren idrak nedir

Ders

*Keşfen idrak nedir

Ders

*Kalb-i selim idraki nedir

Ders

*Zihn-i selim idraki nedir

Ders

*Zevk-i selim idraki nedir

Ders

*Akl-ı selim idraki nedir

Ders

*İradi idrak nedir

Ders

*Gayri iradi idrak nedir

 

2.MEVZU: RUHİ İDRAK

Ders

*Ruhi idrak nedir

Ders

*İdrakin nihai kaynağı olarak ruh

Ders

*İdrakin kaynağı olarak ruhi idrak

Ders

*Saf ruhi idrak

Ders

*Saf ruhi idrak alem-i ervahta başlar

Ders

*Alem-i ervahtaki saf ruhi idrak, ilk bilgi iktisabı ve ilk idraktir

Ders

*İlk bilgi ve ilk idrak, insan idrakinin ufkudur

Ders

*Saf ruhi idrake ulaşmanın zorluğu

Ders

*Sıfır yaşında saf ruhi idrak

Ders

*Nefs terbiyesinden sonra saf ruhi idrak

Ders

*Saf ruhi idraki idrak etmenin zorluğu

Ders

*Saf ruhi idrak, saf mana idrakidir

Ders

*Saf mana idraki akıl üstü idraktir

Ders

*İdrak melekeleri vasıtasıyla ruhi idrak

Ders

*Zeka idrakinin kaynağı olarak saf ruhi idrak

Ders

*Akıl idrakinin kaynağı olarak saf ruhi idrak

Ders

*Hissi idrakin kaynağı olarak saf ruhi idrak

Ders

*Akl-ı Selim idrakinin kaynağı olarak saf ruhi idrak

Ders

*Akl-ı Selim, saf ruhi idrake yaklaşma-ulaşma maharetidir

 

 

3.MEVZU: KALBİ İDRAK

Ders

*İdrak kaynağı olarak kalb

Ders

*Kalbin halinin idrak ile ilgisi

Ders

*Kalbin masiva ile dolmasının idrake tesiri

Ders

*Kalbin mavera ile mücehhez hale gelmesinin idrake tesiri

Ders

*Kalbin istikametinin idrake tesiri

Ders

*İdrak faaliyeti kalbde mayalanır

Ders

*Ruhtaki hakikat bilgisinin ilk tezahür sahasıdır

Ders

*İdrak hakikat arayışıdır

Ders

*Kalb, dünyadaki hakikat bilgisi ile ruhtaki hakikat bilgisinin buluştuğu mahaldir

Ders

*Dünyadaki hakikat bilgisi ile ruhtaki hakikat bilgisinin terkip edileceği mahal kalbdir

Ders

*Kalbi ve ruhi idrak yoksa akıl hakikati idrak etmeye güç yetiremez

 

 

4.MEVZU: HİSSİ İDRAK

Ders

*His ruhi akıştır

Ders

*Saf ruhi akış olarak temiz his

Ders

*Nefse bulaşmış kirli hissi akış

Ders

*His menzile idrakten önce ulaşır

Ders

*Hissen tanıma ve meyletmeden sonra idrak başlar

Ders

*Hissen kapalı olduğumuz mevzua (ve varlığa) aklımız kapalıdır

Ders

*Hissi idrak, ön tanıma faslıdır

Ders

*Güçlü hissi akış idraki derinleştirir

Ders

*Zayıf hissi akış idraki ihtiyaç olmaktan çıkarır

Ders

*His, ruhi, kalbi ve zihni kuvvettir

Ders

*His yoksa akıl çalışacak kuvveti bulamaz

 

 

5.MEVZU: İMAN VE İDRAK

Ders

*İman, ruhun temel yönelişidir

Ders

*Ruh, gücünü en fazla imanın arkasına yığar

Ders

*İdrak iman şartına bağlıdır

Ders

*İnkar edilen idrak edilemez

Ders

*İnkar edilen ancak ezberlenir ve öğrenilir

Ders

*İman, idrakin birinci safhasıdır

Ders

*İdrakin birinci safhası olan iman, ruhun idrak için teyakkuza geçmesidir

Ders

*İman, idrak istikametidir

Ders

*İman, idrakin mevzu haritasıdır

Ders

*İman, idrakin ruhi kaynağıdır

Ders

*İman, idrakin iştiyakını üretir

Ders

*İman, idrakin zevkini üretir

Ders

*İman, idrak ihtiyacını doğurur

Ders

*İmanın tabiatı, hissi ve fikri unsurlara sahiptir

Ders

*İman, hissi akışı tertip eder ve tasarrufuna alır

Ders

*İman, tefekkür faaliyetini tertip eder ve tasarrufu altına alır

Ders

*Ruh hakikat bilgisine sahiptir

Ders

*İslam imanının mevzuu, ruhtaki hakikat bilgisiyle aynıdır

Ders

*Ruhtaki hakikat bilgisi aynı zamanda “ilk bilgi”dir

Ders

*İman, İslam ile ruhtaki ilk bilgi arasındaki irtibatı kurar

Ders

*İdrak, ruhtaki ilk bilgi ile dünyada iktisap edilen bilginin terkip edilmesidir

 

 

6.MEVZU: ZEKA İDRAKİ

Ders

*Ruhi idrakin ilk tezahürü zeka

Ders

*Zeka idrak istidadı

Ders

*Zeka keşif istidadı

Ders

*Hissi idrak, zeka idraki, akli idrak süreci

Ders

*Zeka ilk bilgiyi doğrudan kullanan keşif istidadı

Ders

*Zeka, saf idrak istidadı

Ders

*Yüksek zekaların yüksek idraki

Ders

*Zeka meçhulün keşif aleti

Ders

*Bilgisiz idrak istidadı

Ders

*Yüksek zeka ve mücerret tefekkür faaliyeti

Ders

*Zekanın tecrit mahareti

 

 

7.MEVZU: AKIL İDRAKİ

Ders

*Akli idrak nedir?

Ders

*Aklın yalnız başına keşif mahareti

Ders

*Aklın zeka ile birlikte keşif mahareti

Ders

*Aklın bilgiyi terkip mahareti

Ders

*Aklın vakıaları terkip mahareti

Ders

*Aklın bilgiye ihtiyacı

Ders

*Aklın öğrenmeye ihtiyacı

Ders

*Aklın bildiği mevzulardaki meçhul alanı keşif mahareti

Ders

*Aklın bildiğini idrak mahareti

Ders

*Aklın illiyet irtibatını takip mahareti

Ders

*Aklın irtibat ağını keşif mahareti

Ders

*Aklın ihtiyacı tespit mahareti

 

 

8.MEVZU: İDRAK VE VARLIK

Ders

*İdrak, bilgi ve varlıkla kurulan münasebetin derin halidir

Ders

*İdrak, varlığın zihni evrene bilgi olarak intikalini ihtiva eder

Ders

*İdrak, varlıklar arası münasebetlerin zihni evrene bilgi olarak intikalini ihtiva eder

Ders

*İdrak, zihni evrene intikal eden varlığın (bilginin) şahsa ait kılınmasıdır

Ders

*İdrak, idrak eden ile idrak edilen arasındaki tefekkür münasebetidir

Ders

*İdrak, idrak eden ile idrak edilen arasındaki yoğun irtibat halidir

Ders

*İdrakin zirvesi, idrak edenin idrak acziyetinden kaynaklanan iman ve aşk halidir

Ders

*İdrakin mahlukata dönük zirvesi, idrak edenin idrak edileni ihata etmesidir

Ders

*İdrakin insanlara dönük zirvesi, aşktır

 

 

9.MEVZU: İDRAK VE BİLGİ

Ders

*Bilgi, varlığın zihni evrene aksetmesidir

Ders

*İdrak, insanın bilgiyi iç aleminde hazmetmesidir

Ders

*Hakikat bilgisi, mutlak bilgidir

Ders

*Mutlak bilgi, kitap ve sünnettir

Ders

*Hakikat bilgisi, varlığın ötesinden “maveradan” gelir

Ders

*Hakikat bilgisine iman, idrak sürecinin bidayetidir

Ders

*Mutlak bilgiye hürmet, idrakin ilk safhasıdır

Ders

*Hakikat bilgisi, “saf mana” bilgisidir

Ders

*Saf manayı idrak mücerret tefekkür ile mümkündür

Ders

*Saf manayı idrak süreci; tecrit, tenzih, tevhiddir

Ders

*Mutlak bilgi dışındaki tüm bilgiler nispi ve izafidir

Ders

*Nispi ve izafi bilgileri idrak, ihata etmekle kabildir

Ders

*Parça idrak, ancak idrak sürecinin ikmali ile kıymet kazanır

 

10.MEVZU: İDRAK VE MİZAÇ

11.MEVZU: İDRAK VE İSTİDAT

12.MEVZU: İDRAK VE İLK BİLGİ

13.MEVZU: İDRAK VE BİLGİ TELAKKİSİ

14.MEVZU: İDRAK VE UFUK

15.MEVZU: İDRAK VE NEFS

16.MEVZU: KALB-İ SELİM İDRAKİ

17.MEVZU: ZEVK-İ SELİM İDRAKİ

18.MEVZU: AKL-I SELİM İDRAKİ

 

 

İKİNCİ KISIM: TECRİT

1.MEVZU: TECRİT NEDİR

Ders

*Tecrit nedir

Ders

*Mana-suret münasebeti nedir

Ders

*Sureti aşma hamlesi olarak tecrit

Ders

*Gerçek-hakikat münasebeti nedir

Ders

*Gerçeği aşma hamlesi olarak tecrit

Ders

*Hakikat arayışı olarak tecrit

Ders

*Saf mana arayışı olarak tecrit

Ders

*Şekilden kurtulma hamlesi olarak tecrit

Ders

*Eşyada tecrit

Ders

*Bilgide tecrit

Ders

*İlimde tecrit

Ders

*Tefekkürde tecrit

Ders

*Mavera yolculuğu olarak tecrit

Ders

*Tevhid yolculuğu olarak tecrit

Ders

*Keşif hamlesi olarak tecrit

Ders

*Ruhi keşif olarak tecrit

 

2.MEVZU: TECRİT İHTİYACI

Ders

*Tecrit yoksa şekle mahkumiyet kaçınılmazdır

Ders

*Tecrit yoksa ezber ve öğrenmeye mahkum oluruz

Ders

*Tecrit yoksa idrak süreci sureti aşamaz, manaya intikal edemez

Ders

*Tecrit yoksa terkip hamlesi muhaldir

Ders

*Tecrit yoksa inkişaf ve terakki yoktur

Ders

*Tecrit yoksa akl-ı selim inşa edilemez

Ders

*Tecrit yoksa tefekkür sathi seviyede kalır

 

 

3.MEVZU: TECRİT ZARURETİ

Ders

*İlim adamı olmak için tecrit mahareti zarurettir

Ders

*Fikir adamı olmak için tecrit mahareti zarurettir

Ders

*İrfan adamı olmak için tecrit mahareti zarurettir

Ders

*Sanat adamı olmak için tecrit mahareti zarurettir

Ders

*Temel meseleleri idrak için tecrit mahareti zarurettir

Ders

*Temel telakkileri idrak için tecrit mahareti zarurettir

Ders

*Dünya görüşü çapında idrak için tecrit mahareti zarurettir

Ders

*Terkip için tecrit mahareti zarurettir

Ders

*İnşa hamlesi için tecrit mahareti zarurettir

Ders

*Tatbikat şekilleri geliştirmek için tecrit mahareti zarurettir

Ders

*İnkişaf için tecrit mahareti zarurettir

Ders

*Terakki için tecrit mahareti zarurettir

Ders

*Tecdit için tecrit mahareti zarurettir

 

4.MEVZU: KALBİ TECRİT

Ders

*Kalb mücerret bir evrendir

Ders

*Mücerret evren, mücerret manaları içindir

Ders

*Saf mana, yani hakikat kalbe iner

Ders

*Kalb masiva ile doldurulursa mücerret hususiyetinden uzaklaşır

Ders

*Mücerret mahiyet ve safiyetini koruyan kalb, tecrit mahallidir

Ders

*Mavera ile teçhiz edilen kalb, rahmani tecellileri celbeder

Ders

*Tecrit faaliyeti ancak kalbde gerçekleşir

Ders

*Ruh mücerret faaliyetlerini önce kalbde gerçekleştirir

Ders

*Kalbde gerçekleşmeyen tecrit, akılda muhaldir

Ders

*Zeka ve akıl saf manaya kalbde muhatap olur

 

 

5.MEVZU: HİSSİ TECRİT

Ders

*Tecridin ruhi manivelası hissi akıştır

Ders

*Varlığın görünmeyen kısmına gözle (akılla) değil, önce hisle ulaşıyoruz

Ders

*Hissi intikal, ruhi cehdin neticesidir

Ders

*Ruhi cehd mücerrettir, hissi intikal de mücerrettir

Ders

*Hissi akış, doğru-yanlış cetveline sahip değildir

Ders

*Hissi akış nefs ve şeytanın müdahalesine açıktır

Ders

*Hissi intikal zeka ile murakabe edilmelidir

Ders

*Hissi akış akılla murakabe edilmelidir

Ders

*Hissi akış akl-ı selim ile murakabe edilmelidir

Ders

*Hissi akış Kitap ve Sünnet ile murakabe edilmelidir

Ders

*Hissi akış usul ile murakabe edilmelidir

Ders

*Hissi akış kadim müktesebat ile murakabe edilmelidir

Ders

*Hissi intikal muayyen değil, müphemdir

 

6.MEVZU: ZEKA TECRİDİ

Ders

*Meçhule, hissi intikalden sonra zeka ile intikal ederiz

Ders

*Hissi intikal zekanın keşif hamlesi için yol açar

Ders

*Zeka meçhulün keşif istidadıdır

Ders

*Meçhulün keşfi, öncelikle mücerrettir

Ders

*Mücerret keşif istidadı olan zeka, tecrit maharetine sahiptir

Ders

*Zeka, meçhulü keşifle meşgul olduğu için malum ile ilgilenmez

Ders

*Zeka maluma yöneldiğinde, ondaki meçhulü arar

Ders

*Malumdaki meçhul arayışı, tecrit faaliyetidir

Ders

*Zekanın tecrit faaliyeti olmasaydı, inkişaf muhal olur, malum tekrarlanırdı

Ders

*Zekanın tecrit hamlesi, malumu idrak etmeyi mümkün hale getirir

Ders

*Yüksek zekalar ve dehaların meçhul keşfi, hakikat arayışı haline gelir

Ders

*Dehalardaki hakikat arayışının muharrik kuvveti zekanın tecrit istidadıdır

Ders

*Dehaların mücerret tefekkür iştiyakı, hakikatin müşahhasta olmadığını anlamalarındandır

 

7.MEVZU: AKIL TECRİDİ

Ders

*His ve zeka intikalinden sonra aklen intikal ederiz

Ders

*Hissi intikal ve zekanın keşfinden elde edilen bilgiyi akıl muhakeme eder

Ders

*Akıl, mücerret keşifleri tertip ve tanzim eder

Ders

*Akıl, tecrit istidadına sahip değildir

Ders

*Akıl, öncelikle mücerredi müşahhaslaştırma melekesidir

Ders

*Akıl, mücerredi tertip ve tanzim ederek müşahhaslaştırır ve bu yolla anlar

Ders

*Akıl, hissi intikal ve zeka tecridinin kullanmakta mahirdir

Ders

*Akıl, his ve zeka ile tecrit faaliyetinde bulunur

Ders

*Orta zekanın tecrit istidadı zayıftır, belli belirsizdir

Ders

*Orta zekanın aklı tecrit maharetini kazanamaz

 

 

8.MEVZU: AKL-I SELİM TECRİDİ

Ders

*Akl-ı Selim, müşahhastan mücerrede sıçramıştır

Ders

*Akl-ı Selim, nefsten kurtulup ruha yaklaşmıştır

Ders

*Akl-ı Selim, ruhi hamleleri anlama ve kullanma istidadına maliktir

Ders

*Akl-ı Selim, ruhi akış olan hissi, ruhi istidat olan zekayı kullanma istidadına maliktir

Ders

*Akl-ı Selim hem hissi akışı hem de zekanın keşfini kaynağına (ruha) ulaşarak anlar

Ders

*Akl-ı Selim, zekanın kaynağına ulaştığı için aynı zamanda zeki akıldır

Ders

*Akl-ı Selim, tecrit istidadına sahiptir

Ders

*Akl-ı Selim, mücerret alemle meşgul olabilecek teçhizata sahiptir

Ders

*Akl-ı Selimin tecrit hamlesi, hissi akıştan da zekanın keşfinden de sıhhatlidir

Ders

*Akl-ı Selim, tecrit güzergahını anlamıştır

Ders

*Akl-ı Selim, saf manaya muhatap olacak teçhizata sahiptir

Ders

*Akl-ı Selimin tecrit mahareti, tecrit ufkunun zirvesidir

 

 

9.MEVZU: VARLIK VE TECRİT

10.MEVZU: BİLGİ VE TECRİT

11.MEVZU: FİKİR VE TECRİT

12.MEVZU: MÜCERRET TEFEKKÜR

13.MEVZU: MÜŞAHHAS-MÜCERRET ALEM

14.MEVZU: MÜCERRET VARLIK

15.MEVZU: MANA-SURET MÜNASEBETİ

16.MEVZU: TECRİT GÜZERGAHI

17.MEVZU: TECRİT SİLSİLESİ

18.MEVZU: TECRİT MERTEBELERİ

19.MEVZU: TECRİDİN MÜNTEHASI

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM: TERKİP

1.MEVZU: TERKİP NEDİR

Ders

*Terkip nedir

Ders

*Eşyanın terkibi ve teknoloji

Ders

*Bilginin terkibi ve bilgi telakkisi

Ders

*İlmin terkibi ve ilim telakkisi

Ders

*Fikrin terkibi ve dünya görüşü

Ders

*Ferdi terkip olarak şahsiyet

Ders

*İçtimai terkip olarak cemiyet

Ders

*Siyasi terkip olarak devlet

Ders

*Büyük terkip misali medeniyet

Ders

*Saf mana terkibi

Ders

*Mana-suret terkibi

Ders

*Suret terkibi

 

2.MEVZU: TAHLİL NEDİR

 

 

3.MEVZU: TERKİP İHTİYACI

4.MEVZU: TERKİP FİKRİ

5.MEVZU: TERKİP ZARURETİ

6.MEVZU: TERKİP MİMARİSİ

7.MEVZU: TERKİP ÖRGÜSÜ

8.MEVZU: BİLGİ TERKİBİ

9.MEVZU: VARLIK TERKİBİ

10.MEVZU: İÇTİMAİ TERKİP

11.MEVZU: SİYASİ TERKİP

12.MEVZU: TERKİP DENKLEMLERİ

13.MEVZU: TERKİBİ (MÜREKKEP) TEFEKKÜR

14.MEVZU: TECRİT VE TERKİP

15.MEVZU: TERKİP VE TEŞKİLAT

16.MEVZU: TERKİP VE MÜESSESE

 

NOT: Çalışmalar devam ediyor

HAKİ DEMİR

Kapalı
Kapalı