Takdim

TAKDİM

Kadim müktesebat ile münasebetimiz kesildi; ilim, irfan ve tefekkür geleneğimiz neredeyse unutuldu. Tabakat eserleri ve mecrası da bunlardan birisi…

Batı; İslam ilim, irfan ve tefekkür geleneğindeki tabakat mecrasını (ve çeşidini) ansiklopediye çevirdi. Ansiklopedi, kuru bilgi kaynağı haline getirildi ve anlamsızlaştırıldı.

Müslümanlar ansiklopediyi benimsedi ve fikri ve ilmi faaliyetler akamete uğradı. Tabakat geleneğimizin derinleştirilerek ihya ve devamı temin edilmelidir.

*

Tabakat, zamanın haritasıdır. Ümmetin zaman haritası, aynı zamanda hem müktesebat haritası hem de güzergah haritasıdır.

Tabakat çalışması, muayyen bir devirde ümmetin tetkik, telif, keşif müktesebatının haritasının çıkarılması, bu eserlerin müelliflerinin şahsiyet ve mücadelesinin kayıt altına alınması, eser ve müellifin sonraki devre intikalinin temini için hayati bir mecradır.

Tabakat çalışmasıyla ümmetin muayyen bir devirdeki fikir, ilim, irfan, tefekkür, sanat sahalarındaki kudret ve zafiyetinin resmi çekilir. Böylece neler yapabildiğimiz ve neleri yapamadığımız sarahat kesbeder. Eksiklerimiz açıkça görüleceği için; hangi sahada neler yapmamız gerektiği de vuzuha kavuşur.

Bütün bu tespit ve teşhislerden sonradır ki ümmetin ihtiyaç listesi; bu ihtiyaçları karşılayacak olan alim, arif, mütefekkir ve sanatkarlarının çalışmaları için güzergah haritası ortaya çıkar.

*

Son iki asırdır ümmet batının felsefesi, bilimi ve sanatı tarafından ruhi, zihni, akli işgale maruz kaldı. Akl-ı Selimin yerini pozitif akıl, İslam İlim Telakkisinin yerini pozitif bilim telakkisi, kadim müktesebattaki usul yerini batının metodu aldı. Pozitif akılla, pozitif bilim çerçevesinde ve batı metodolojisiyle İslam’a ve ümmetin meselelerine muhatap olmak, oryantalist bir bakış ve anlayıştır.

“Ne” okuduğumuz kadar “ne ile” okuduğumuz da mühimdir, bu meyanda akl-ı selim yerine pozitif akılla okumaya başladığımız Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyyeden ilahi muradın dışında ve uzağında anlamlar devşirmeye başladık.

Son devir Tabakat çalışması, oryantalist taarruz ve epistemolojik işgale karşı başlatılacak en büyük müdafaa hattı olacaktır. Böylece asli kaynaklarımıza, usulümüze ve akl-ı selimimize avdet etmenin imkanları hazırlanacaktır. Bunu mümkün kılacak şahsiyet altyapısı meyanında ruhi, zihni, akli, hissi haritalarımız yeniden çizilecek; bilgi, ilim, irfan, hikmet, tefekkür, sanat sahalarındaki çerçeveler yeniden oluşturulacaktır.

 

MAKSAT

1-Ümmetin (öncelikle Türkiye’nin) yirminci asır müktesebatını tespit etmek

*Ümmetin yirminci asır müellif listesini çıkarmak

*Ümmetin yirminci asır müktesebatını tespit etmek

*Yirminci asır müktesebatının mevzu haritasını tespit etmek

 

2-Ümmetin yirminci asır müktesebatının tahlilini yapmak

*Yirminci asır müktesebatının kaynaklarını tespit etmek

*Yirminci asır müktesebatının anlayış çerçevesini tespit etmek

*Yirminci asır müktesebatındaki batı tesirini teşhis etmek

 

3-Ümmetin yirminci asır müktesebatını tertip ve tedvin etmek

*Yirminci asır müktesebatını tertip ve tedvin ederek kullanılabilir hale getirmek

*Yirminci asır müktesebatının mevzu haritasını çıkarmak, hangi mevzuun hangi müellifte, hangi külliyatta, hangi eserde hakkıyla izah edildiğini tespit etmek

*Müktesebat tertip ve tedvin edilerek eksiklerimizin tespitini yapmak

 

4-İslam ilim mecrasının yeniden açılmasına imkan hazırlamak

*İslam ilim mecrasının nerede kaldığını tespit etmek

*İslam ilim mecrasının kadim müktesebat ile irtibatının neden kesildiğini tespit etmek

*İslam ilim mecrasının yeniden açılması için altyapı çalışmaları yapmak

 

5-İslam tefekkür mecrasının yeniden açılmasına imkan hazırlamak

*İslami tefekkürün üzerindeki felsefi tasallutu ortadan kaldırmak

*Saf İslami tefekkürün altyapısını oluşturmak

*İslami tefekkür mecrasına katkı sağlayan yirminci asır müktesebatını tedvin etmek

*İslam tefekkür mecrasının açılmasına katkıda bulunmak

 

6-İrfan mecrasının ihyasına ve hayata vaziyet etmesine katkıda bulunmak

*İrfan mecrasının yeniden ihyasına fikir ve ilim çerçevesinde katkıda bulunmak

*Bilgi, ilim, tefekkür telakkilerini irfan kaynaklarına bağlamak

*İlim ve tefekkürü irfan havuzunda yıkamak ve asli mihrakına bağlamak

 

7-Ümmetin yirminci asır tarihini yazmak

*Tarihin özü, tefekkür tarihidir

*Tüm hadiseler, tefekkürün veya tefekkürsüzlüğün tezahürüdür

*Ümmetin yirminci asır tarihi yazılmamıştır

*Ümmetin yirminci asır tefekkür tarihini yazmak

 

8-Ümmetin yeniden medeniyet yürüyüşünü başlatmak

*Mağlubiyet tarihinin teşhis ve tenkidini yapmak

*Kudret ve zafiyet sahalarını tespit etmek

*Medeniyet inşası için altyapıyı hazırlamak

*İslam medeniyet tasavvurunu oluşturmak

*Medeniyet yürüyüşünü başlatmak

HAKİ DEMİR

Kapalı
Kapalı